Beleidsplan 2018

 

 

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budgetplanning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur


Begin februari 2019 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om er voor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het belangrijkste speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privépersoon) worden gezocht.

In bepaalde gevallen zal ook in worden gegaan op arbeidsgenererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2017

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten zijn 21 studenten gesteund waarvan 18 jonge vrouwen en 3 jonge mannen. Vier dames en één jonge man komen uit Kenia, de overigen uit Ethiopië.  Dit jaar zijn er 6 studenten afgestudeerd, de eerste Keniaanse en de overigen komen uit Ethiopië.   Er zijn zes nieuwe studenten van start gegaan waarvan vier uit Kenia en twee uit Ethiopië. Voor drie andere Ethiopische studentes is wel budget aangevraagd maar zijn de aanvraagformulieren nog niet ontvangen of de gegevens incompleet.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 13 studenten gesteund. Zeven jonge vrouwen uit Ethiopië en vijf uit Kenia. Hiervan zijn er drie afgestudeerd en drie nieuwe meisjes zijn in 2017 van start gegaan. Vijf hopen er in 2018 hun studie te voltooien.
 • In het scholierenfonds Gambella Ethiopië zijn 3 vrouwelijke scholieren gesteund.
 • In het scholierenfonds Borana Ethiopië zijn 11 vrouwelijke scholieren gesteund.
 • In het scholierenfonds Lodwar Kenia zijn 1 jongen en 2 zusjes gesteund. Alledrie volgen zij middelbaar onderwijs.
 • In het scholierenfonds Zuid-Soedan wordt beperkte financiële ondersteuning gegeven aan verschillende jonge vrouwen in het middelbaar onderwijs.
 • Het scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia in 2014 is van start gegaan met 30 weeskinderen, om de kosten onder controle te houden is het aantal leerlingen dat wordt ondersteund verminderd. Voor 2017 is gekozen om 15 kinderen in het basisonderwijs en 10 kinderen in het middelbaar onderwijs te ondersteunen. In 2017 zijn de eerste 2 middelbare scholieren doorgestroomd naar het hoger onderwijs en is 1 scholiere een vakopleiding gaan doen. Van de middelbare scholieren hebben er 9 dit jaar de middelbare school afgerond en de 10de gaat beginnen met haar vierde afrondende jaar van de middelbare school.
 • Er zijn nog 5 andere meisjes met een complexe thuissituatie gesponsord met hun middelbare schoolopleiding uit diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania).
 • Door de extreme droogte juist in de gebieden waar wij actief zijn, is er een oproep gedaan voor noodhulp. Dit bedrag is in Borana, Ethiopië besteed.
 • Het weeskinderenproject in Centraal Kenia had een aanvraag ingediend bij Tools4Change uit de Betuwe. Zij hebben een deelcontainer ontvangen met een veelheid aan gereedschap en opleidingsmateriaal. Vanuit Kune Zuva hebben wij een lening verstrekt voor de inklaring en transport van de haven naar Centraal Kenia. Het belang om jongeren die van school af komen een vak te leren is groot. Vandaar onze steun aan deze actie. 

 

5. Budgetplanning 2018

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten is voor 22 studenten een totaalbedrag van 6365 Euro gebudgetteerd. Hierbij is rekening gehouden met 4 nieuwe studenten, waarvan 3 al zijn aangemeld maar de aanvraagformulieren nog niet volledig zijn ingevuld.  Echter bij nieuwe Ethiopische studentes gaan we  sinds 2018 uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar terwijl dit voor Keniaanse studenten 500 Euro per jaar is.  In het fonds zitten op dit moment 2 jongemannen verder meisjes, vier jongeren uit Kenia, de overigen zijn Ethiopisch. 
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 2792 Euro gebudgetteerd voor 10 studenten. Er is hierbij rekening gehouden met nog 1 nieuwe vakstudente, 7 studentes komen uit Ethiopië,  1 uit Kenia en 1 uit Zuid Afrika. 
 • In het scholierenfonds Gambella, Ethiopië is voor de 3 vrouwelijke scholieren 200 Euro gebudgetteerd. Echter in afwachting op de verslaglegging van 2017 wordt er tot die tijd geen actie ondernomen.
 • In het scholierenfonds Borana, Ethiopië is voor de 11 vrouwelijke scholieren 1200 Euro gebudgetteerd. Echter in afwachting op de verslaglegging van 2017 wordt er tot die tijd geen actie ondernomen.
 • In het scholierenfonds Lodwar, Kenia is voor 3 middelbare scholieren 1200 Euro gebudgetteerd.
 • Scholierenfonds weeskinderen, Centraal Kenia. Hoewel het basisonderwijs gratis is, hebben kinderen vaak geen toegang tot schooluniformen, boeken en schrijfbenodigdheden. De bijdrage basisonderwijs is beperkt tot 60 Euro per kind. Echter bij doorstromen naar middelbaar onderwijs moet in 2018 250 Euro schoolgeld worden betaald en hier komen dan kosten voor schooluniform, schriften, boeken en schrijfbenodigdheden nog bij. De keuze in 2017 om voor 15 lagere schoolkinderen en 10 middelbare school kinderen te steunen valt niet meer te handhaven. Op dit moment hebben wij 3416 Euro gebudgetteerd voor 6 kinderen in het basisonderwijs en 8 kinderen in het middelbaar onderwijs, nieuwe instroom is aan banden gelegd. Er wordt op dit moment naarstig gezocht naar sponsoren om dit bedrag voor de komende jaren af te dekken, anders is verder inkrimpen noodzakelijk. Verder is er binnen de universiteits- en vakopleidingen een budget voor 5 studenten gereserveerd voor weeskinderen die de middelbare school met goede resultaten afronden, voor 2018 zat dit fonds vol, dus ook om de zojuist afgestudeerde (9!) middelbare scholieren mogelijkheden tot een vervolgopleiding te geven, is alleen mogelijk indien er op korte termijn sponsoren hiervoor worden gevonden. Ook wordt gekeken of zij deel kunnen nemen aan een kortere vakopleiding aangezien de materialen van Tools4Change geschikt zijn voor vakopleidingen tot naaister, metaalbewerker, timmerman, bouwvakker of administratief medewerker.
 • Voor het scholierenfonds Zuid-Soedan is wederom 550 Euro gebudgetteerd. 
 • Voor 5 overige scholieren (+ ruimte voor 1 nieuwe scholiere) uit diverse landen  (Kenia, Ethiopië, Tanzania) is 1626 Euro gebudgetteerd.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 100 Euro gebudgetteerd. Voor het komende jaar zijn er serieuze plannen voor een nieuwe training. Indien deze van start gaat, zullen er eerst fondsen voor worden gezocht. 
 • Voor diverse onverwachte kosten inclusief transactiekosten is 1636 Euro gereserveerd.
 • Voor inkoop is 300 Euro gereserveerd, dit voor bijvoorbeeld kamer van koophandel, bankkosten en domeinnaam.

Dit alles brengt het budget voor 2018, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 19.383 Euro.

 

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een mailing plaats per e-mail, waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeldt en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privépersonen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.
Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis, het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

 

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daardoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig, deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven van minimaal 1x en maximaal 2x de jaaromzet, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen, in 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk, ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

8. Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privépersonen, over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden in gezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten (grotendeels) op eigen kosten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
 • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
 • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
 • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren


Jacqueline Mouws, (voorzitter)
Sylvia Brooijmans, (penningmeester)
Carla van Vugt-Penninx (secretaris)

 

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here