Beleidsplan 2019

 

 

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budgetplanning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur


Begin februari 2020 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om er voor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het belangrijkste speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privépersoon) worden gezocht.

In bepaalde gevallen zal ook in worden gegaan op arbeidsgenererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2018

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten zijn 21 studenten gesteund waarvan 19 jonge vrouwen en 2 jonge mannen. Drie dames en één jonge man komen uit Kenia, de overigen uit Ethiopië. Dit jaar zijn er 3 Ethiopische studenten afgestudeerd, en aan het werk. Opvallend is dat veel van onze afgestudeerden naast hun werk, op eigen kosten, doorstuderen voor een Masters. Er zijn vier nieuwe studenten van start gegaan.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 15 studenten gesteund. Acht jonge vrouwen uit Ethiopië en zes uit Kenia en een uit Zimbabwe. Hiervan zijn er 11 van start gegaan in 2018, 4 hopen er in 2019 af te studeren en een heeft afgelopen jaar haar studie afgerond.
 • In het scholierenfonds Gambella Ethiopië is een vrouwelijke scholier gesteund.
 • In het scholierenfonds Borana Ethiopië zijn 11 vrouwelijke scholieren gesteund waarvan een nu doorstroomd naar het hoger beroepsonderwijs.
 • In het scholierenfonds Lodwar Kenia zijn 1 jongen en 2 zusjes gesteund. Twee volgen het middelbaar onderwijs, de derde is doorgestroomd naar een vakstudie.
 • In het scholierenfonds Zuid-Soedan wordt beperkte financiële ondersteuning gegeven aan verschillende jonge vrouwen om middelbaar of vakonderwijs te kunnen volgen.
 • Het scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia is het aantal kinderen in 2018 wederom verder teruggebracht naar 8 kinderen in het basisonderwijs en 7 kinderen in het middelbaar onderwijs. Vijf scholieren zijn doorgestroomd naar een vakopleiding.
 • Er zijn nog 3 andere meisjes met een complexe thuissituatie gesponsord met hun middelbare schoolopleiding uit diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania).
 • Voor een Montessori Kleuterschool in Chencha, Ethiopië is een hurk toilet gebouwd.
 • Kasikieu Weeskinderen Hulpgroep is van start gegaan met het maken van glaskralen uit oud glas als nieuwe vaardigheid.

 

5. Budgetplanning 2019

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten is voor 19 studenten een totaalbedrag van 5070 Euro gebudgetteerd. Drie studenten zijn recent van start gegaan, een Ethiopisch meisje is doorgestroomd van de middelbare school naar een HBO-opleiding.  Bij Ethiopische studentes gaan we uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar terwijl dit voor Keniaanse studenten 500 Euro per jaar is. In het fonds zitten op dit moment 2 jongemannen en verder alleen meisjes. Vier jongeren komen uit Kenia, de overigen zijn Ethiopisch.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 5275 Euro gebudgetteerd voor 18 studenten. Hiervan komen er 8 uit Ethiopië, 1 uit Uganda en de rest uit Kenia.
 • In het scholierenfonds Gambella, Ethiopië is voor 1 vrouwelijke scholier 100 Euro gebudgetteerd. Verder is er tegenwoordig ook een "studentenfonds Gamella" voor 5 meisjes die zijn doorgestroomd naar een vakopleiding zoals onderwijzeres, vroedvrouw of verpleegster. Dit fonds is meegenomen in het studentenfonds vakopleidingen. 
 • In het scholierenfonds Borana, Ethiopië is voor de 10 vrouwelijke scholieren 1000 Euro gebudgetteerd. Een scholier is zojuist doorgestroomd naar een HBO-opleiding. 
 • In het scholierenfonds Lodwar, Kenia is voor 2 middelbare scholieren, en ondertussen 1 vakstudent 1200 Euro gebudgetteerd.
 • Scholierenfonds weeskinderen, Centraal Kenia. Hoewel het basisonderwijs gratis is, hebben kinderen vaak geen toegang tot schooluniformen, boeken en schrijfbenodigdheden. De bijdrage basisonderwijs is beperkt tot 70 Euro per kind. Schoolgeld voor middelbaar onderwijs is circa 250 Euro, hier komen dan kosten voor schooluniform, schriften, boeken en schrijfbenodigdheden nog bij. Wij hebben de bijdrage per middelbare scholier (in heel Kenia) beperkt to 334 Euro per jaar. Dit jaar steunen wij 10 weeskinderen in het lager en 10 weeskinderen in het middelbaar onderwijs, voornamelijk meisjes.
 • Voor het scholierenfonds Zuid-Soedan is wederom 550 Euro gebudgetteerd. 
 • Voor 11 overige scholieren uit diverse landen, 2 uit Tanzania, 2 uit Zuid Soedan en de overigen uit Kenia is 3838 Euro gebudgetteerd. Voor middelbare scholieren in Kenia en Tanzania gaan we uit van 334 Euro per jaar. 
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 1000 Euro gebudgetteerd. We zijn in afwachting van de definitieve aftrap, na een jaar van voorbereiding. 
 • In Zuid-Soedan, Thon Aduel zal een tweede klaslokaal worden gebouwd door de bijdragen van de Sociale Actie dag van Gymnasium Juvenaat, die op 1 maar 2019 zal plaatsvinden. 
 • Voor diverse onverwachte kosten inclusief transactiekosten is 1300 Euro gereserveerd.
 • Voor inkoop is 300 Euro gereserveerd, dit voor bijvoorbeeld kamer van koophandel, bankkosten en domeinnaam.

Dit alles brengt het budget voor 2019, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 23.673 Euro.

 

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een mailing plaats per e-mail, waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeldt en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privépersonen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.
Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis, het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

 

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daardoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig, deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven van minimaal 1x en maximaal 2x de jaaromzet, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen, in 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk, ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

8. Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privépersonen, over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden in gezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten (grotendeels) op eigen kosten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
 • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
 • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
 • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren


Jacqueline Mouws, (voorzitter)
Sylvia Brooijmans, (penningmeester)
Carla van Vugt-Penninx (secretaris)

 

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here