Beleidsplan 2020

 

 

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budgetplanning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur


Begin februari 2021 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om er voor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het belangrijkste speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privépersoon) worden gezocht.

In bepaalde gevallen zal ook in worden gegaan op arbeidsgenererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2019

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten zijn 18 studenten gesteund waarvan 16 jonge vrouwen en 2 jonge mannen. Drie dames en één jonge man komen uit Kenia, de overigen uit Ethiopië. Dit jaar zijn er 5 Ethiopische studenten afgestudeerd, en aan het werk. Opvallend is dat veel van onze afgestudeerden naast hun werk, op eigen kosten, doorstuderen voor een Masters.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 17 studenten gesteund. 4 jonge vrouwen en 1 jongeman uit Ethiopië en 10 uit Kenia, 1 uit Malawi en 1 uit Oeganda. In het scholierenfonds Gambella Ethiopië is wegens het uitblijven van een rapportage niemand gesteund.
 • In het scholierenfonds Borana Ethiopië zijn wegens het uitblijven van een rapportage niemand gesteund
 • In het scholierenfonds Lodwar Kenia zijn 1 jongen en 2 zusjes gesteund. Twee volgen het middelbaar onderwijs, de derde is doorgestroomd naar een vakstudie.
 • In het scholierenfonds Zuid-Soedan wordt beperkte financiële ondersteuning gegeven aan verschillende jonge vrouwen om middelbaar of vakonderwijs te kunnen volgen.
 • Het scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia zijn in 2019 in het basisonderwijs 10 en 10 kinderen in het middelbaar onderwijs. Een scholier is doorgestroomd naar het vakonderwijs en opgenomen in het studentenfonds vakopleidingen.
 • Er zijn nog 15 andere meisjes en 1 jongen met een complexe thuissituatie gesponsord met hun middelbare schoolopleiding uit diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania en Zuid Soedan).
 • Voor een Montessori Kleuterschool in Chencha, Ethiopië zijn kinderspeelgoed en zitmatjes aangeschaft. 
 • Kasikeu Weeskinderen Hulpgroep is van start gegaan met het maken van glaskralen uit oud glas als nieuwe vaardigheid.
 • In Zuid Soedan is een klaslokaal gebouwd bij de basisschool in Thon Aduel.
 • In Malawi wordt bijgesprongen om het Albino programma vorm te geven zowel met fondsen als kleding, zonnebrillen en schoenen.

 Dit alles brengt de uitgaven aan projecten in Afrika niet op de gebudgetteerde 23.473 Euro maar mede door het extra klaslokaal in Zuid Soedan en een aantal extra (vak)studenten, projecten waar gedurende het jaar extra sponsoren voor zijn gevonden, op 43.357 Euro voor 2019.

 

5. Budgetplanning 2020

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten is voor 19 studenten een totaalbedrag van 5120 Euro gebudgetteerd. Vijf zijn er recent van start gegaan. Bij Ethiopische studentes gaan we uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar terwijl dit voor Keniaanse studenten maximaal 500 Euro per jaar is. In het fonds zitten op dit moment 2 jongemannen verder meisjes, vier jongeren uit Kenia, de overigen zijn Ethiopisch.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 6444 Euro gebudgetteerd voor 23 studenten. Van de studenten komen er uit 10 Ethiopië, 10 uit Kenia, 2 uit Malawi en nog ruimte voor 1 nieuwe studente.
 • In het scholierenfonds Gambella, Ethiopië is oor niet ontvangen rapportage op dit moment niets gebudgetteerd.  Verder is er tegenwoordig ook een "studentenfonds Gamella" voor 5 meisjes die zijn doorgestroomd naar een vakopleiding zoals onderwijzeres, vroedvrouw of verpleegster. Dit fonds is meegenomen in het studentenfonds vakopleidingen. 
 • In het scholierenfonds Lodwar, Kenia is voor 1 middelbare scholiere en ondertussen 1 vakstudent 800 Euro gebudgetteerd.
 • Scholierenfonds weeskinderen, Centraal Kenia.De bijdrage basisonderwijs is beperkt tot 70 Euro per kind voor het middelbaar onderwijs 250 Euro schoolgeld worden betaald en hier komen dan kosten voor schooluniform, schriften, boeken en schrijfbenodigdheden nog bij tot een totaal van 334 Euro per jaar, echter doordat het aantal wezen die vlgs onze contactpersoon echt hulp nodig hebben voor de middelbare school is het bedrag verlaagd naar 284 Euro. Dit jaar steunen wij 5 kinderen in het lager en 12 weeskinderen in het middelbaar onderwijs, dit is een investering van 4040 Euro.
 • Voor het scholierenfonds Zuid-Soedan is 1000 Euro gebudgetteerd voor essentiële benodigdheden om diverse meisjes deel te kunnen laten nemen aan middelbaar en vakonderwijs.
 • Verder nog 23 scholieren uit diverse landen, 2 uit Tanzania, 2 uit Zuid-Soedan, 5 uit Zimbabwe, 4 uit Ethiopië en de overige 10 uit Kenia, is 4790 Euro gebudgetteerd. In Tanzania en Kenia van 334 Euro per middelbare scholier en 70 Euro voor basisschool scholieren en in Ethiopië van 100 Euro voor basisschool en 200 Euro voor middelbare schoolkinderen.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 1000 Euro gebudgetteerd.
 • Voor het Albino project is 500 Euro beschikbaar gesteld, de Sociale Actie van Gymnasium het Juvenaat zal dit aanvullen echter dit is niet in onze budgetplanning opgenomen.
 • Voor diverse onverwachte kosten inclusief transactiekosten is 1000 Euro gereserveerd.
 • Voor inkoop is 300 Euro gereserveerd, dit voor bijvoorbeeld kamer van koophandel, bankkosten en domeinnaam.

Dit alles brengt het budget voor 2020, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 25.044 Euro.

 

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een mailing plaats per e-mail, waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeldt en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina en LinkedIn pagina op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privépersonen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.
Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis, het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

 

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daardoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig, deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven van minimaal 1x en maximaal 2x de jaaromzet, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen, in 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk, ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

8. Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privépersonen, over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden in gezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten (grotendeels) op eigen kosten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

 • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
 • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
 • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
 • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren


Jacqueline Mouws, (voorzitter)
Sylvia Brooijmans, (penningmeester)
Carla van Vugt-Penninx (secretaris)

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here