Beleidsplan 2022

 

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Kune Zuva. Deze stichting is in November 2000 opgericht en gevestigd te Nieuw Vossemeer. Conform de ANBI-status dient er een beleidsplan te worden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het plan geeft inzicht in:

 • de doelstelling
 • de werkzaamheden
 • de resultaten van afgelopen jaar
 • de budgetplanning voor komend jaar
 • fondsenwerving
 • het beheer en besteding van het vermogen
 • het functioneren van het bestuur


Begin februari 2023 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting

De Stichting werkt samen met lokale contactpersonen en/of organisaties. Dit om er voor te zorgen dat middelen ter plekke optimaal worden ingezet. Opleidingen en onderwijs zijn het speerpunt van deze organisatie. Naast de diverse scholieren- en studentenfondsen gaat zij actief in op aanvragen vanuit het werkgebied. Voor grotere projecten zal altijd een externe sponsor (andere NGO, vermogensfonds, service club, bedrijf of privépersoon) worden gezocht.

In bepaalde gevallen zal ook in worden gegaan op arbeid genererende projecten en noodhulp.

 

4. Resultaten 2021

 • In het studentenfonds HBO/universiteitsstudenten zijn 25 studenten gesteund waarvan 23 jonge vrouwen en 2 jonge mannen. Vier dames en een jonge man komen uit Kenia en 18 jonge vrouwen uit Ethiopië en een nieuw meisje uit Oeganda. Zes meisjes zijn afgestudeerd en drie zijn er aan het afstuderen, terwijl 4 meisjes net zijn gestart met hun opleiding. Opvallend is dat veel van onze afgestudeerden naast hun werk, op eigen kosten, doorstuderen voor een Masters.
 • In het studentenfonds vakopleidingen zijn dit jaar 16 studenten gesteund. Eén jonge vrouw uit Tanzania, twee jonge vrouwen uit Malawi, zes jonge vrouwen uit Ethiopië en zes jonge vrouwen en een jongeman uit Kenia. Zes hebben hun diploma behaald, waarvan eentje nu in de IT werkt, een ander werkt op dit moment als vrijwilligster in een vluchtenlingenkamp nabij Somalië. Twee dames zijn gekwalificeerd als Montisorri kleuterleidster en stan al voor de klas. Elizabeth uit Tanzania heeft als kapster haar eigen klanten, daarnaast is ze begonnen met zichzelf te leren naaien. De Malawise Tamanda is zojuist klaar met haar afrondende stage "biomedische wetenschappen" en zal binnenkort op zoek gaan naar een betaalde baan.
 • In het scholieren/studentenfonds Zuid-Soedan is beperkte financiële ondersteuning gegeven aan drie jonge vrouwen in middelbaar onderwijs en drie jonge vrouwen op een vakopleiding.
 • Het scholierenfonds weeskinderen Centraal Kenia heeft in 2021 in het basisonderwijs 8 en in het middelbaar onderwijs 12 kinderen ondersteund. Het jaar loopt door de 9 maanden lockdown in 2020 anders dan normaal omdat ze 3 jaar in 2 jaar en 3 maanden persen door o.a. de vakanties sterk in te korten.
 • Buiten de scholierenfondsen om, werden er in diverse landen (Kenia, Ethiopië, Tanzania, Zimbabwe en Zuid Soedan) nog 14 andere meisjes en 5 jongen gesponsord met hun basis of middelbare schoolopleiding. De meesten hiervan hebben een complexe thuissituatie, missen een vader of beide ouders. 
 • Kasikeu Weeskinderen Hulpgroep heeft vervolgtraining gehad in het maken van kralen uit oud glas. Meester Glaskralenmaker Kudjo was toevallig in Tanzania voor een workshop en was bereid om een week te komen om wat technische obstakels op te lossen.
 • In Malawi is het programma voor mensen met Albinisme verder vormgegeven, nog steeds een maandelijkse terugkomdag, het verstrekken van zonnebrand en bedekkende kleding, medische onderzoeken e.d.. Onze financiële bijdrage is echter ondertussen tot een miniumum beperkt, andere sponsoren hebben aangegeven in dit project te willen investeren. Hierdoor kunnen wij ons verder richten op het ondersteunen van individuele scholieren met albinisme. 
 • Kleuterschool Chikowa ook in Malawi is opgeknapt en een gekwalificeerde docent is aangetrokken om een betere onderwijsbasis te leggen. 
 • In Dimeka, Zuid Ethiopië, worden momenteel koeien inclusief stal aangeschaft. Met hetgeen dat de koeien produceren kan de kleuterschool voedzame maaltijden verschaffen en zo ondervoeding uitbannen. 
 • In Arba Minch, Zuid Ethiopië wordt een project "backyard gardening" vorm gegeven, zodat mensen in de stad in staat zijn hun eigen groenten te kweken. 
 • Het aanschaffen van essentiele benodigdheden zoals een koelkast, een computer e.d. voor de kleine St Joseph's kliniek in Gassa-Chare, Ethiopië nadat we in 2020 nieuwe sanitaire voorzieningen hebben gesponsord.
 • Een basisschool in Centraal Kenia is eind 2021 - begin 2022 voorzien van nieuwe sanitaire voorzieningen.

Dit alles brengt de uitgaven aan projecten in Afrika op 65.530 Euro voor 2021. Dit ligt boven de gebudgetteerde 24.506 Euro, maar was mogelijk door extra beschikbaar gestelde budgetten voor de kleuterschool in Malawi,  het stop meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken in Tanzania, het koeien en volkstuintjes project, Ethiopië, herinrichten Sint Joseph kliniek in Ethiopië en nieuwe sanitaire voorzieningen voor een basisschool in Centraal Kenia.  

Het eigen vermogen van Stichting Kune Zuva is iets afgenomen, maar nog steeds voldoende om indien nodig alle aangegane verplichtingen te kunnen afronden, zodat alle scholieren en studenten hun studies ten alle tijden kunnen afronden.

 

5. Budgetplanning 2022

 • In het studentenfonds voor HBO/universiteitsstudenten is voor 23 studenten een totaalbedrag van 5300 Euro gebudgetteerd. Bij Ethiopische studentes gaan we uit van een sponsorbedrag van 200 Euro per jaar, terwijl dit voor Keniaanse studenten maximaal 500 Euro per jaar is. In het fonds zit 1 jonge Ethiopische man.  Verder alleen meisjes, 4 jonge vrouwen uit Kenia, eentje uit Oeganda en de overige zijn Ethiopisch.
 • In het studentenfonds vakopleidingen is een totaalbedrag van 2750 Euro gebudgetteerd voor 10 studenten. Van de studenten komen Ethiopië, Kenia, Zuid-Soedan en Malawi.
 • Het scholierenfonds weeskinderen, Centraal Kenia. De bijdrage basisonderwijs is beperkt tot 70 Euro per kind. Voor het middelbaar onderwijs wordt gerekend met 250 Euro aan schoolgeld en hier komen dan kosten voor schooluniform, schriften, boeken en schrijfbenodigdheden nog bij. In het verleden werd vergoed tot een maximum van 334 Euro per leerling per jaar. Het bedrag wat wij ter beschikking stellen voor deze groep lagere en middelbare scholieren is 4040 Euro. Door Covid zijn de scholen in Kenia in 2020  9 maanden dicht geweest. Verdeeld over 2 schooljaren wodt geprobeerd die 9 maanden in te halen. Het aantal weesjongeren loopt echter schrikbarend op. Wij zullen trachten mee te bewegen met urgentie en de wijzigingen ten gevolgen van Covid en daarbij ook gedurende het jaar aanvullende fondsen te zoeken. Maart 2022 wordt het schooljaar afgesloten en zal worden bekeken of we extra kinderen kunnen steunen die van het basisonderwijs naar middelbaar gaan en die van middelbaar naar een vak opleiding gaan.
 • Voor het scholieren- en studentenfonds Zuid-Soedan 600 Euro gebudgetteerd voor essentiële benodigdheden om diverse meisjes deel te kunnen laten nemen aan middelbaar en vakonderwijs. Zowel in het middelbaar onderwijs  als in het vakonderwijs worden op dit moment 3 meisjes ondersteund.
 • Verder nog 31 scholieren uit diverse landen: 2 uit Tanzania, 6 uit Zimbabwe, 6 uit Ethiopië, 13 uit Kenia en 4 uit Malawi. In Tanzania en Kenia van 334 Euro per middelbare scholier en 70 Euro voor basisschool scholieren en in Ethiopië van 100 Euro voor basisschool en 200 Euro voor middelbare schoolkinderen. Hiervoor is een budget van  € 8.209 gereserveerd.
 • Kleuterschool Chikowa in Malawi wordt verder opgeknapt. Budget hiervoor is door een externe partij toegezegd.
 • Voor de voortgang van het glaskralenproject is 500 Euro gebudgetteerd, om de problemen aan de gebouwde oven te verhelpen.
 • Voor het project met mensen met Albinisme is 500 Euro beschikbaar gesteld.
 • Voor het FGM-project (besnijdenis van meisjes en kindhuwelijken bij de Maasai in Tanzania) stellen wij vanuit Kune Zuva 4600 Euro per jaar beschikbaar, er is nog 1000 Euro gereserveerd van vorig jaar om de importkosten af te denken voor de naaimachines die door Gered Gereedschap zijn toegezegd, dat brengt het budget voor dit jaar op 5600 Euro. Daarnaast zijn wij druk doende aanvullende fondsen te werven. 
 • Voor de gemeenschapstuin Neemthok bij de Dinka  in Zuid Soedan reserveren wij ook 500 Euro en wordt gezocht naar aanvullende sponsoren.
 • Voor diverse onverwachte kosten inclusief transactiekosten is 600 Euro gereserveerd,  hierbij inbegrepen 100 Euro voor transport en telefoonkosten van Meseret Assefa, die in Arba Minch projectjes opvolgt en voorstelt. Voor inkoop is 300 Euro gereserveerd, dit voor bijvoorbeeld kamer van koophandel, bankkosten, lidmaatschap branchvereniging Partin en domeinnaam.

Dit alles brengt het budget voor 2022, behoudens de bovenstaand aangemerkte kanttekeningen op 28.369 Euro.

  

6. Fondsenwerving

Jaarlijks in december brengt de stichting een nieuwsbrief uit – zowel per e-mail als per post wordt deze naar alle bekenden van de stichting verzonden. Gedurende het voorjaar vindt er normaliter nog een digitale mailing plaats waarin de opbrengsten van de eindejaarsnieuwsbrief worden vermeld en informatie over een/enkelen actueel project(en) wordt gegeven.

Ook worden geïnteresseerden zowel via de webpagina als de Kune Zuva facebookpagina en LinkedIn pagina op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen waardoor sponsoren een hogere betrokkenheid bij de projecten krijgen.

De opbrengsten worden voornamelijk gebruikt om de studiefondsen voort te kunnen zetten.

Voor grotere projecten worden service clubs, bedrijven, vermogensfondsen en privépersonen benaderd. Alleen indien fondsen voor het specifieke project worden gevonden, wordt een project geaccepteerd door de stichting.

Voor 2022 is er de intentie om met Stichting MOKK (Middelbaar Onderwijs Kansarme Kinderen) uit Roosendaal samen te werken, waarbij zij een aantal kansarme middelbare scholieren, waarvoor bij ons de fondsen ontbreken, willen ondersteunen.


Het streven om administratieve kosten laag te houden, wordt bewerkstelligd door bedrijven te vragen als gift diensten te verlenen.

Door het jaar heen wordt sporadisch een extra mailing gedaan wanneer bijvoorbeeld een noodsituatie zich aandient. 

 

7. Het beheer en de besteding van het vermogen

De bestuursleden in Nederland doen hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis, het bezoeken van de projecten doen zij ook op eigen kosten. Hierdoor zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten inclusief de reservering voor het komende jaar over het betreffende boekjaar, openbaar gemaakt. Na de goedkeuring door het gehele bestuur worden deze gepubliceerd op de webpagina.

Alle inkomsten en uitgaven gaan via de betaalrekening. De gegevens zijn daarvoor in een spreadsheet gespecificeerd bij de penningmeester aanwezig. Deze is op aanvraag in te zien. Beschikbare middelen uit het vermogen van de Stichting die niet op korte termijn noodzakelijk zijn, worden op een spaarrekening gezet.

Doel is om een eigen vermogen te handhaven van minimaal 1x en maximaal 2x de jaaromzet, zodat bij beëindiging van actieve fondsenwerving alle (meerjarige) studies en projecten kunnen worden afgerond of overgedragen.

Zoals ook vastgelegd in de statuten zal het vermogen bij eventuele beëindiging van de stichting geheel worden overgedragen aan een stichting die een vergelijkbare doelstelling heeft en vergelijkbare projecten in Afrika nastreeft.

 

Kune Zuva wenst haar ANBI-status te behouden en streeft vanuit kostenoogpunt niet naar een officieel-keurmerk. In 2014 heeft zij echter het keurmerk "goed besteed" gevoerd omdat zij hiervoor gratis in aanmerking kwamen. In 2016 is overgegaan op een nieuw landelijk CBF-erkend goed doel keurmerk. Ook dit heeft Stichting Kune Zuva gevoerd. Echter toen de kosten voor dit keurmerk in 2017 van 100 Euro naar 250 Euro zijn gegaan, is besloten hier niet langer aan deel te nemen omdat dit in geen verhouding staat tot de overige kosten.

 

 8. Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar. Via de e-mail, what's app en telefoon houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.
Er vindt regelmatig overleg plaats met service clubs, andere instellingen en privépersonen over nieuwe ontwikkelingen en hoe fondsen het beste kunnen worden in gezameld en aangewend. Ook wordt intensief overleg gevoerd met vrijwilligers die projecten bezoeken of tijdens een Afrika-ervaring in één van de werkgebieden verblijven.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

   • Regelmatig overleg en opvolging diverse projecten met de contactpersonen en studenten ter plaatse
   • Het publiceren van de ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailing en website aan donateurs en andere belangstellenden
   • Het promoten van de Stichting in zo breed mogelijke kring
   • Het geven van lezingen bij serviceclubs en andere donoren

Sylvia Brooijmans, (penningmeester/voorzitter)  -   Carla van Vugt-Penninx (secretaris)  -   Esther Gijssel (bestuurslid)

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

 • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
  Swift/BIC Code INGBNL2A
 • het attent maken van anderen op onze stichting
 • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
 • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here